Meeting expert-group instrument transformers

7 februari 2019 om 10:00 uur

Not definitive: Arnhems Buiten, gebouw B42 (Utrechtseweg 310, Arnhem - Netherlands)